Αγαπητοί επισκέπτεs, σαs ενημερώνουμε ότι το site μαs δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίαs των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στιs οποίεs παραπέμπει.
Συνεπώs για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών, άλλων δικτυακών τόπων, ο χρήστηs αναγνωρίζει, ότι πρέπει να απευθυνθεί στα αντίστοιχα web sites τα οποία και φέρουν ακέραια την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών και το περιεχόμενο τουs.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι το site μαs ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τιs υπηρεσίεs των wed sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή και συνδέεται με αυτά καθ'οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Το site μαs συνεργάζεται με άλλουs δικτυακούs τόπουs για την  εξασφάλιση και περαιτέρω παροχή στουs επισκέπτεs του εξειδικευμένου περιεχομένου,  το οποίο εμφανίζεται σε διάφορεs σελίδεs ενοτήτων και υπηρεσίων (π.χ. ενημέρωση, τεχνολογία, καιρόs, κινηματογράφοs, τηλεόραση κλπ) αυτούσιο, όπωs ακριβώs λαμβάνεται απ' τον παροχέα του χωρίs έλεγχο και επεξεργασία.
Η ευθύνη για την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια , νομιμότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού που δημοσιεύεται στιs σελίδεs του site μαs ανήκει αποκλειστικά στουs δικτυακούs τόπουs που το παρέχουν.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίεs που περιλαμβάνονται στο site μαs δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρούνται ωs έγκυρεs πληροφορίεs , συμβουλέs ή ωs παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. 
Περαιτέρω ο επισκέπτηs κατανοεί και αποδέχεται ότι επισκεπτόμενοs τιs σελίδεs του site μαs είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπέs, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παραπλανητικό, παράνομο κλπ.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το site μαs, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που τυχόν υποστούν οι επισκέπτεs του, λόγω τηs έκθεσηs τουs σε περιεχόμενο τέτοιου είδουs.
Οι επισκέπτεs επισκέπτονται τιs σελίδεs περιεχομένου με αποκλειστικά δική τουs πρωτοβουλία και ευθύνη.
Επιπλέον το site μαs συνιστά στουs επισκέπτεs του να προβαίνουν στη διασταύρωση των παρεχομένων πληροφοριών.
Το site μαs δεν παρέχει καμιά ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδεs, οι υπηρεσίεs οι λειτουργίεs, οι επιλογέs και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίs διακοπή, χωρίs σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
Επίσηs, το site μαs δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site δεν παρέχουν ''ιούs'' ή άλλα επιζήμια συστατικά. 
Τέλος, το site μας δεν είναι κύριος πνευματικών δικαιωμάτων των φωτογραφιών και του ακουστικού  περιεχόμενου, δεν μας ανήκει ,δεν υπάρχει κανένα κέρδος από αυτό και είναι καθαρά  για διασκέδαση και ψυχαγωγία .
ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥΣ !!!
www.b19fm.com
b19fm web radio  your favorite music 24 hours !!!
BACK HOME
Open Popup